Adatvédelmi irányelvek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztató által biztosítja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletében (a továbbiakban: GDPR) meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.

 I. Az adatkezelő

Adatkezelő neve: Kovács Enikő egyéni vállalkozó

Székhelye: 5900 Orosháza Thököly u. 52

Telephelye: 1132 Budapest Visegrádi u. 19 fsz. 4a

Weblap: www.restartstudio.hu

Telefonszám: +36702296571

E-mail címe: info@restartstudio.hu

II. Általános fogalmak

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, így a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

III. Az adatkezelő által kezelt adatok

Az adatkezelésre az adatkezelő által nyújtott egészségügyi szolgáltatás igénybevétele érdekében kerül sor. Ehhez az érintettek (a továbbiakban: páciensek) alábbi adatainak megadása szükséges: név, jelen egészségügyi állapot, fájdalmak helye, ideje, életkor, szülések száma, műtétek helye, ideje. Amennyiben a páciens a jelen pontban felsorolt adatokat nem adja meg az adatkezelő részére, úgy az adatkezelő által nyújtott egészségügyi szolgáltatás nem vehető igénybe.

Az időpont-egyeztetéshez kapcsolódóan telefonszám megadása is szükséges.

IV. Adakezelés célja

Az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelésének célja a páciens egészségének megőrzése, javítása, illetőleg fenntartásának előmozdítása, így az, hogy az adatkezelő a páciens részére hatékony szolgáltatást nyújtson, biztonságos és személyre szabott formában. Adatkezelő a páciensekről ún. anamnézist készít, amely a páciens kórtörténetének és fennálló panaszainak megismeréséhez és a megfelelő kezelés felállításához szükséges.

A honlap látogatása esetén adatkezelő kisméretű, a honlap látogatójával közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a látogató számítógépére adatfeljegyzés, továbbá a látogató további látogatásainak megkönnyítése céljából.

V. Adatkezelés jogalapja

Az anamnézis felállítása esetén az adatkezelés jogalapja az adatkezelő és a páciens között létrejövő szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk b) pontja), illetőleg egészségügyi kezelés nyújtása (GDPR 9. cikk h) pontja).

A páciens nevének és lakcímének adatkezelése érdekében az adatkezelés jogalapja továbbá a számviteli szabályoknak megfelelő számla kiállítása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja).

A páciens nevének és telefonszámának használatára időpont-egyeztetés érdekében van szükség. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

VI. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelő által nyújtott egészségügyi szolgáltatás teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges, illetve a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A páciens által megadott személyes adatokat az adatkezelő a szolgáltatás teljesítéséig vagy annak ellehetetlenüléséig, illetve a páciens által kezdeményezett törlés időpontjáig kezeli.

Az adatkezelő által kiállított számlák jogi kötelezettség teljesítése érdekében legalább 5 évig megőrzésre kerülnek.

VII. Érintetti jogok

A GDPR 13. cikke értelmében a páciensek kérelmezhetik a rájuk vonatkozó

  • személyes adatokhoz való hozzáférést,
  • pontatlan adatok helyesbítését, hiányos személyes adatok kiegészítését,
  • törlését vagy
  • kezelésének korlátozását, és
  • tiltakozhatnak az ilyen személyes adatai kezelése ellen.

 

VIII. Jogorvoslat

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszékek hatáskörébe tartozik. Per a páciens választása szerint lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.